sunnuntai 2. huhtikuuta 2017

Flamencomatkailu on syventymistä ja aitouden etsintää / Flamenco travel is about immersion and the search for authenticity

Kulunut talvi ja kevät ovat olleet aktiivista aikaa niin opintojen kuin flamencoyhdistyksenkin parissa. Helsingin XIX Flamecofestivaalin jälkimainingeissa valmistuin Haaga-Helian Ammattikorkea-koulusta matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmasta. Opinnäytetyöni kirjoitin flamencomatkailun motivaatiotekijöistä ja nyt on vihdoin tullut aika kirjoittaa jo kauan lupaamani kirjoitus opinnäytetyöstäni.
Ensimmäinen - ja kenties luonnollinenkin kysymys - ihmisiltä, jotka eivät ole sukeltaneet syvälle flamencon maailmaan, on ollut: flamencomatkailu? onko sellaista? Kysymyksen olen kuullut myös monilta flamencoharrastajilta. Mutta tosiasia on, että vaikka terminä flamencomatkailu ei ole tunnettu, on flamencomatkailu yksi harrastematkailun osa-alueista. Ihmiset matkustavat yhä enemmän omien kiinnostusten kohteidensa perässä ja näin tekevät myös niin flamencoammattilaiset kuin -harrastajatkin. Motivaatio taas on aihealue, joka itseäni kiinnostaa jatkuvasti enemmän ja matkailun motivaatiotekijät ovat erityisen tärkeitä juuri harrastematkailun ja matkailukokemuksen kannalta. 

Opinnäytetyöni kohderyhmänä oli Helsingin Flamencoyhdistys ry:n jäsenet ja tutkimus koostui kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa tuotin yhdistyksen jäsenille sähköisen kyselyn ja sainkin mukavan määrän vastauksia. Kyselyn jälkeen analysoin vastaukset matkailun motivaatiotekijöistä ja tanssi- ja festivaalimatkailusta kirjoitetun teorian pohjalta. Kyselytutkimuksen tuloksista koostin haastattelukysymykset ja haastattelin kolmea flamencomatkoilla ollutta flamencoyhdistyksen jäsentä, joista yksi oli harrastaja, yksi flamencomatkojen järjestäjä ja yksi ammattilainen. 

Tutkimuksessani tuli ilmi monia enemmän tai vähemmän itseäni yllättäviä asioita. Ensinnäkin, flamencomatkailusta on todellakin kirjoitettu kansainvälisellä tasolla ja useat löytämistäni artikkeleista koskivat nimenomaan flamencomatkailun motivaatiotekijöitä. En siis ollut ainoa, joka näki flamencon, matkailun ja motivaation vahvan yhteyden. Toiseksi, Helsingin Flamencoyhdistys ry:n jäsenten matkailun motivaatiotekijät noudattelivat suurilta osin löytämissäni artikkeleissa kuvattuja motivaatiotekijöitä. Ja kolmanneksi, flamencomatkailun tärkeimmät motivaatiotekijät olivat samat niin harrastajille kuin ammattilaisillekin. 

Mitkä nämä tärkeimmät motivaatiotekijät sitten olivat? Tärkeimmäksi nousi omien tietojen ja taitojen syventäminen, toiseksi aitouden etsintä, kolmanneksi samanhenkinen seura, neljänneksi huvittelu ja virkistyminen ja viidenneksi henkinen kokemus. Näiden tekijöiden perusteella on minulle tutkimuksen tekijänä hyvin selvää, että ainakin tutkimukseeni osallistuneet flamencot kokevat monia samoja asioita kuin minä. Flamencossa kaikkein eniten korostuu nimenomaan se, että se haastaa jatkuvasti kehittymään ja syventymään. Lisäksi flamencon yksi suurimmista päämääristä on aitouden löytäminen - mitä ikinä se kenellekin tarkoittaa. Yksi tärkeimmistä asioista flamencossa on sen yhteisöllisyys ja se, että jokainen saa olla juuri sellainen kuin on. Flamenco taiteena ja erityisesti Espanjaan kohdistuva flamencomatkailu, koetaan nimenomaan henkisenä kokemuksena ja virkistymisenä. Niin flamenco kuin flamencomatkailukin nostaa tekijänsä jonnekin korkeammalle tasolle. Yleisimmin kuulemiani lauseita onkin "flamenco pelastaa". Totesipa eräs haastatelluista myös, että flamencomatkailu on virkistävintä, mitä itselleen voi tehdä. 

Vaikka flamencomatkailun kohderyhmä varmasti erityisesti Suomessa on pieni, koin tutkimukseni itselleni todella kiinnostavaksi ja motivoivaksi aiheeksi. Mistäpä sitä tietää, jos vaikka pääsisin flamencomatkoja jossain vaiheessa tuottamaankin...
-------------------------------------------------------------------
This past Winter and Spring have been very active ones both when it comes to my studies and to the Flamenco Association. After finishing with this years festival, I graduated from my studies at Haaga-Helia University of Polytechnics where I studied Travel Management. I wrote my thesis on the motivational factors of flamenco travel and now it has finally come the time to write the long promised blog post on the matter. 
The first question - and very understandably so - from the people who are not as immersed in the flamenco world as I am, is flamenco travel? is there such a thing? I have heard this question also from several people whose flamenco hobby is. But the truth is that although the concept of flamenco travel is not very known, it is one aspect of active travel, which is a growing part of the travel industry. People travel more and more according to their interests and this is true of both flamenco professionals and those whose hobby flamenco is. Additionally, motivation is an issue that interests me more and more every day and the motivational factors of travel are more and more relevant factors especially in active travel and travel experience. 

I carried out my study with the members of the Helsinki Flamenco Association. The research included two parts, the first being an electronic survey to which I received quite a nice pool of answers. I analysed the answers according to the theory that I had found on travel motivation and dance and festival travel. After the analysis I constructed the questions for the interviews I conducted to three members who had different kind of experiences in flamenco travel. 

A few more or less surprising factors stood out in my mind when analyzing my study. The first was that there actually was previous literature written on flamenco travel, and especially the motivational factors of flamenco travel. The second was that the motivational factors of flamenco travel were mostly the same for the members of Helsinki Flamenco Association as they were in the literature. And thirdly, the motivational factors of flamenco travel were mostly the same for the members whether flamenco was their hobby or profession.

What were the motivational factors then? The most important factor was that flamenco travel allows the traveler to deepen their own skills and knowledge on flamenco. Second, the search for authenticity was very important. Thirdly, flamenco travelers value the company of people with similar interests. The that extent, fourthly, flamenco travel is being seen as highly refreshing and entertaining and fifthly, the experience is deeply spiritual. While analyzing these factors, it became very clear that many of the members think very similarly about flamenco as I do. To me flamenco is the best way to challenge myself, and the search for authenticity is important - whatever that authenticity means to each individual. Flamenco is also very much about the sense of community where each one of us gets to be ourselves. Flamenco as art, and especially flamenco travel, is seen as a source of spirituality and it causes a deep sense of refreshment. One of the most often heard frases is "flamenco saves you". In fact, one of the interviewees stated that flamenco travel is most likely the most refreshing thing one can do. 

Even though the segment for flamenco travel is not large, especially not in Finland, I found this topic to be very motivating and interesting for myself. And who knows, maybe I get to produce some flamenco trips myself one day... 
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti